Polityka prywatności

Polityka prywatności to dokument informacyjny przedstawiający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w danym np. serwisie, czy też sklepie internetowym. Zazwyczaj polityka prywatności stanowi odrębny od regulaminu dokument, a niekiedy polityka prywatności stanowi część regulaminu. Oba rozwiązania są prawidłowe, aczkolwiek z naszej strony zalecamy wydzielenie tej części do osobnego dokumentu, gdyż jest to nie tylko bardziej czytelne, ale też związane z pewnymi cechami odróżniającymi politykę prywatności od regulaminu. Podstawową różnicą między regulaminem, a polityką prywatności jest to, że regulamin stanowi wzorzec umowy, a polityka prywatności jedynie dokument informacyjny, tj. zbiór informacji i oświadczeń administratora wskazujących sposób i zasady przetwarzania danych osobowych. Konsekwencją tego jest np. to, że regulamin może podlegać kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych, a nie polityka prywatności teoretycznie nie. Piszemy teoretycznie, gdyż samo nazwania dokumentu polityką prywatności nie powoduje, że nie będzie to wzorzec umowy a zawarte w nim postanowienia nie będą stanowić klauzule niedozwolone – świadczy o tym chociażby jeden z wpisów w rejestrze klauzule niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK zamieszczony pod numerem 5482: „Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie” Administrator danych osobowych powinien informować w polityce prywatności przede wszystkim o: adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku, celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. Powyższe elementy to często kręgosłup polityki prywatności, która jest już później dopasowywana do danego serwisu, w szczególności w zakresie celów zbierania danych oraz odbiorcach i kategoriach odbiorców danych osobowych. Czym jest polityka plików Cookies i co powinna zawierać Obowiązki w zakresie plików Cookies wynikają z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). W zasadzie każdy serwis internetowy, czy sklep internetowy stosuje pliki Cookies, część z nich jest niezbędna do funkcjonowania serwisu/sklepu, część natomiast wspomaga usługodawcę przy np. kierowaniu do użytkowników dopasowanych reklam. W związku z tym usługodawca powinien zidentyfikować pliki Cookies używane w swoim serwisu lub sklepie internetowym, zamieścić informację dot. używanych plików Cookies w formie np. polityki Cookies oraz uzyskać zgodę i prawidłowo poinformować użytkowników o stosowanych plikach Cookies. Informacja w powyższym zakresie może być zamieszczone np. w polityce prywatności albo jako odrębny dokument informacyjny. Pod kątem prawnym polityka Cookies ma te same cechy co polityka prywatności, różni się jedynie celem i zakresem zawartych w niej informacji. Jakie są zagrożenia związane z brakiem polityki prywatności albo Cookies Prawidłowe informowanie o sposobie i zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o plikach Cookies to przede wszystkim wyraz dbałości usługodawcy o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników odwiedzających sklep internetowy. Nie mniej jednak zarówno przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, jak i przepisy Prawa telekomunikacyjnego nakładają określone sankcje za niespełnienie obowiązków w tym zakresie. W przypadku danych osobowych kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W przypadku plików Cookies jest to ryzyko poniesienia kary pieniężnej w wysokości do 3 % przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Braki informacyjne w tym zakresie mogą być również podstawą do uznania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów takiego postępowania za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, z czym wiążę się z kolei ryzyko nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.